USŁUGI

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Świadczę kompleksowe usługi prawne z niżej wskazanych dziedzin prawa. W ramach oferowanej pomocy prawnej sporządzam i opiniuję umowy, przygotowuję wszystkie niezbędne pisma, w tym procesowe oraz reprezentuję moich Klientów przed wszystkimi sądami i organami administracji publicznej w Polsce. W każdym przypadku rodzaj pomocy jest dopasowany do konkretnego problemu prawnego.

W wielu przypadkach wystarczające okaże się udzielenie kompleksowej i rzetelnej porady prawnej. Niekiedy jednak konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego lub reprezentacja Klienta w już toczącym się przeciwko niemu postępowaniu.

W przepisach prawa nie widzę tylko paragrafów i ustępów. Dostrzegam przede wszystkim człowieka, któremu chcę udzielić pomocy. Każdą sprawę traktuję priorytetowo i dążę do jej jak najszybszego zakończenia. W wielu przypadkach z dużym powodzeniem da się rozwiązać problem prawny na drodze polubownej. Są także takie sprawy, w których nawet pozytywny wyrok sądu nie przyniesie pożądanego skutku. Wówczas kieruję sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego w celu przymuszenia niesolidnego dłużnika do spełnienia ciążącego na nim świadczenia.

Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy, zapraszam do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji w zakładce kontakt pozostawiam numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy.

ZAKRES USŁUG

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJĘ?

PRAWO BANKOWE

SPRAWY FRANKOWE

PRAWO KARNE

PRAWO CYWILNE

PRAWO RODZINNE

PRAWO SPADKOWE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO PRACY

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

ODSZKODOWANIA

POMOC GÓRNIKOM

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRAWO BANKOWE

Oferuję kompleksowe wsparcie prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa bankowego. W zakresie tej dziedziny prawa oferuję pomoc między innymi w zakresie: bieżącego doradztwa w zakresie prawa bankowego, negocjacji umów pomiędzy bankami a podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi, opracowywania i opiniowania umów kredytowych, oceny sytuacji prawnej kredytobiorcy, reprezentowania klienta w sporach z bankami na etapie postępowania przedsądowego i sądowego, prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami, prowadzenie postępowań windykacyjnych wobec dłużników, reprezentowania banku w sporach z dłużnikiem na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

SPRAWY FRANKOWE

Działając na rzecz kredytobiorców, tzw. frankowiczów, pomagam uwolnić się od nadmiernych obciążeń wynikających z takich umów kredytowych. Powierzając sprawę naszej Kancelarii można zmniejszyć zadłużenie, uzyskać zwrot nadpłaty związanej ze wzrostem kursu franka i tzw. spreadem, odzyskać koszt ubezpieczenia pobranego przez bank. Na czas trwania sprawy z bankiem można uzyskać zabezpieczenie na mocy decyzji sądu, wstrzymujące pobieranie przez bank rat kredytowych.

PRAWO KARNE

Świadczę kompleksową pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, w tym prawa wykroczeń i wykonawczego. Reprezentuję Klientów we wszystkich sprawach karnych – na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego. Występuję w charakterze obrońcy niezależnie od ciężaru gatunkowego przestępstwa, w szczególności w sprawach o pobicia, znieważenie, wypadek komunikacyjny, znęcanie, stalking, niealimentację, oszustwo, rozbój itd. Nadto prowadzę sprawy dotyczące: wydania wyroku łącznego, zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, oskarżenia prywatnego, wykroczeń, przerwy w wykonywaniu kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, zmiany zastępczej kary pozbawienia wolności. 

PRAWO CYWILNE

W ramach wykonywanej praktyki prowadzę sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Reprezentuję Klientów przed sądami, sporządzam pozwy i inne pisma procesowe, sporządzam i opiniuję umowy, przygotowuję opinie prawne. W szczególności prowadzę sprawy o zapłatę, ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, ochronę prawa własności,  zasiedzenie, najem/dzierżawę nieruchomości, wykonywanie obowiązków umownych.

PRAWO RODZINNE

Specjalizuję się w prowadzeniu wszystkich spraw, które mają związek z prawem rodzinnym. W szczególności prowadzę sprawy o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimenty, ustalenie opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi, podział majątku wspólnego.

PRAWO SPADKOWE

Z zakresu prawa spadkowego oferuję kompleksową pomoc prawną przy dziedziczeniu ustawowym oraz testamentowym.  W szczególności prowadzę sprawy dotyczące testamentu, zachowku, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia.

PRAWO GOSPODARCZE

Oferuję kompleksowe wsparcie prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Zajmuję się przygotowywaniem i opiniowaniem umów oraz biorę udział w negocjacjach postanowień umownych. Nadto skutecznie dochodzę zaległych należności pieniężnych – na drodze polubownej, sądowej i egzekucyjnej.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Nie zamykam się również na problemy prawne pracowników i pracodawców.  Swoim klientom udzielam pomocy prawnej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomoc prawna w tym przedmiocie ma dwa wymiary. Pierwszy dotyczy wsparcia pozasądowego, które obejmuje między innymi sporządzania kontraktów, regulaminów, wypowiedzeń umów o pracę, czy innej, niezbędnej dokumentacji pracowniczej. Drugi dotyczy wsparcia sądowego. Reprezentuję pracowników i pracodawców w sporach sądowych we wszystkich instancjach, np. w sprawach o wypłatę zaległego wynagrodzenia, odszkodowania za mobbing lub dyskryminację. Prowadzę również sprawy przeciwko ZUS – np. o prawo do emerytury, o rentę socjalną, o przeliczenie świadczenia emerytalnego itd. 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest całkowite lub częściowe oddłużenie osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Pomagam moim klientom w ten sposób wydostać się z „pętli zadłużenia”, w którą często wpadli nie ze swojej winy. Sporządzam w imieniu moich klientów wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i reprezentuję ich w całym postępowaniu sądowym.

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

Prowadzę sprawy o odszkodowania oraz zadośćuczynienia. W ramach wykonywanej praktyki specjalizuje się w dochodzeniu wyżej wskazanych należności w szczególności z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych, wypadków przy pracy, spalenia lub zalania mienia.

POMOC PRAWNA DLA GÓRNIKÓW

Jedną z wiodących specjalizacji mojej Kancelarii jest niesienie pomocy prawnej górnikom. Rozwiązuje wszystkie problemy prawne, które mogą wyniknąć podczas wykonywania tego zawodu. Najczęściej prowadzę sprawy o odszkodowania za szkody górnicze, odprawę i godziny nadliczbowe. 

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Moja Kancelaria kieruje swoją ofertę również do przedsiębiorców. Oferuję stałą lub doraźną pomoc prawną – podług potrzeb i zapatrywań biznesowych moich Klientów. Jeżeli napotykacie Państwo na problemy prawne podczas prowadzenia działalności gospodarczej – zapraszam do nawiązania kontaktu.

W zakresie oferty dla przedsiębiorców przewiduję:

– doradztwo prawne;

– stałą lub doraźną obsługę prawną;

– bieżącą obsługę wszystkich spraw;

– sporządzanie i opiniowanie umów i innych dokumentów;

– reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

POTRZEBUJECIE PAŃSTWO POMOCY PRAWNEJ?

Zapraszamy do nawiązania kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Do Państwa dyspozycji pozostawiam numer telefonu, adres e-mail oraz formularz kontaktowy. Podczas pierwszej rozmowy przedstawię zasady przyszłej współpracy.

NUMER TELEFONU

+48 509-172-501

ADRES E-MAIL

magdalena.zembala@adwokatura.pl

SIEDZIBA

Plac Kościuszki 11, 41-902 Bytom